Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I. Algemeen.
Onderhavige verkoopsvoorwaarden hebben uitsluitend contractuele kracht tussen
koper en verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden,
behalve als de verkoper op schriftelijke en uitdrukkelijke wijze bepaalde afwijkingen
heeft aanvaard.

II. Definities.
» Aanvaarding: erkenning door de koper van de conforme uitvoering door de
verkoper van zijn verplichtingen.
» Aflevering: levering van de bestelling in conforme staat aan de koper door de
verkoper.
» Levering: materiële overhandiging van de bestelling aan de koper of zijn
gevolmachtigde.
» Offertes en bestekken: zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de af te sluiten
koop.
» Ze zijn vooral informatief.
» De geldigheid van de offertes en bestekken is in de tijd beperkt tot een maximum van 15
dagen. Ze zijn onderworpen aan alle wisselvalligheden van een normale koop: evolutie
van de arbeidskost, van de prijs van de grondstoffen, van buitenlandse valuta’s, enz…, en
eveneens van de naleving van de plaatsingsvoorwaarden door de koper: opstelling,
plaatsing, betaling. Ze hebben dus geen enkele bindende waarde.
» De prijzen die vermeld zijn in de offertes en bestekken zijn altijd nettoprijzen, zonder korting
en zonder belastingen. Ze gelden voor werken die worden uitgevoerd tijdens normale
werkuren.
» Oplevering: aanvaarding door de koper van de werken, waarvan is erkend dat ze
beantwoorden aan de overeenkomst en aan de regels van de kunst

III. Opmaken van het contract
III.1 Bestellingen
Alle bestellingen moeten schriftelijk (brief, email, enz…) of via fax worden gedaan en
worden pas uitgevoerd na uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden
van de verkoper.

IV. Verplichtingen van de verkoper
IV.I Levering.
IV.I.I Aflevering - aanvaarding.
De bestelling moet worden geleverd aan de uitgang van de magazijnen of
fabrieken van de verkoper. De levering houdt onmiddellijk de aanvaarding van de
bestelling in.
IV.I.II Transport.
Al het materiaal reist op risico van de koper, ongeacht de wijze en de voorwaarden
van het transport.
Het is de taak van de koper om in te staan voor de verzekering, de gebruikelijke
controles bij aankomst uit te voeren en recht van verhaal uit te oefenen tegen de
vervoerder.
De douane-, transport- en behandelingskosten zijn voor rekening van de koper.
De verkoper garandeert in geen geval de transportmiddelen.
Als de verkoper wagons, schepen of vrachtwagens moet zoeken, doet hij dit
uitsluitend bij wijze van goede dienst voor de koper en zonder aansprakelijkheid,
zelfs als het materiaal franco is verkocht.
IV.I.III Levering.
De levering wordt gedaan door de verkoper op het adres dat bij de bestelling werd
afgesproken. De koper neemt de modaliteiten voor een later transport voor zijn
rekening, tot aan de eventuele plaatsing van de installatie.
Als deze verplichting echter op uitdrukkelijke en contractuele wijze voor rekening
van de ver- koper zou worden gebracht, moet de koper voldoen aan de in artikel
IV vermelde verplichtingen.
Het lossen en plaatsen van de zware of omvangrijke toestellen waarvoor speciale
machines moeten worden gebruikt, zijn voor rekening van de koper.
Deze verrichtingen worden uitsluitend op zijn risico uitgevoerd.
IV.I.IV Leveringstermijnen.
De leveringstermijnen worden ter informatie opgegeven. De verkoper zal nochtans
alles tewerkstellen om deze te respecteren. Ze gaan pas in vanaf het ogenblik dat
de koper zijn contractuele verplichtingen is nagekomen, vooral met betrekking tot
het storten van het voorschot of de voorziene prijs.
Ze worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling opgeschort als de koper zijn
verplichtingen niet nakomt, als hij niet per kerende antwoordt op elk verzoek om
inlichtingen of als hij de hem voorgelegde plannen niet binnen de overeengekomen
termijn goedkeurt.
Elke wijziging van de door de koper gewenste bestelling tijdens de
uitvoeringsperiode van de overeenkomst leidt tot de verlenging van de
leveringstermijn.
IV.I.V Overschrijding van de termijnen.
De overschrijding van de termijnen door de verkoper geeft geen recht op een vergoeding.

IV.II Uitvoering van de werken.
De koper duidt de precieze plaatsing van de installaties aan de verkoper aan.
Hij verbindt zich ertoe in te staan voor een makkelijke toegang en alles in het werk te
stellen om de uitvoering van het contract door de verkoper mogelijk te maken in normale
omstandigheden, en met name, bij wijze van voorbeeld en op niet-beperkende wijze,
door het ter beschikking stellen, op zijn kosten, van een geschikt lokaal met levering van
drijfkracht, water, elektriciteit, verlichting, stopcontacten, afgesloten lokalen, voor
opslag, enz.
Als de verkoper de machines en toestellen eventueel uit elkaar moet halen voor het
transport, de behandeling of de plaatsing ervan, zijn deze kosten voor rekening van de
koper. Wanneer het contract de montage voorziet, verbindt de koper zich ertoe de plaats
die bestemd is voor de installatie te gelegener tijd klaar te maken.
Hij verbindt zich er eveneens toe het montagepersoneel alle middelen te bezorgen die
het nodig heeft om snel en zonder onderbreking te kunnen instaan voor de goede
uitvoering van de werken, tot en met de inwerkingstelling van de installatie.
Behoudens andersluidende bepaling zijn volgende zaken voor rekening van de koper:
» De toevoer van de drijfkracht, op behoorlijke wijze beschermd, voor de rechtstreekse
aansluiting van de toestellen, panelen of bedieningskoffers. In geval van levering
door de verkoper van toestellen die normaal worden aangesloten op een
stopcontact, moet dit stopcontact op voorhand door de koper worden geplaatst, op
minder dan een meter van de voorziene plaats, waar het rechtstreeks toegankelijk is.
» Het ter beschikking stellen van de verkoper, in de onmiddellijke nabijheid, van een
aardverbinding die beantwoordt aan de geldende reglementering.
» De aansluiting, de doorstroming en de afvoer van het water, overeenkomstig de
geldende wetgeving.
» De aanpassing van de lokalen in geval van een moeilijke of abnormale plaatsing
van de toestellen en materialen (bijv.: naar boven brengen langs buiten, door
ramen, enz.…).
» De eventuele herstellingen die moeten worden uitgevoerd na de werken (bijv.:
doorsteken van kabels, leidingen, kokers, enz.… in de vloeren, plafonds en muren).

» Het eventuele huren van hijs- en onderhoudsmateriaal, stellingen of ladders,
die de koper zelf zal bedienen.
» De risico’s die voortvloeien uit de bediening van deze toestellen of machines,
ongeacht wie ze heeft bediend.
» De levering van water, brandstof, elektrische stroom, die nodig zijn voor de
montage en de tests.
Elke bijkomende aansluiting, elke nieuwe eis van de koper, elke aanpassing van de
elektrische installatie, de toevoer van water, brandstof of andere producten die nodig
zijn ingevolge de invoering van nieuwe beslissingen van de overheid, maken het
voorwerp uit van een aanvullende facturatie.
Tijdens de werken moet de koper een met de sleutel afsluitbaar lokaal ter
beschikking stellen van de verkoper, waarin de kleren en persoonlijke spullen van
de monteurs kunnen worden gelegd, evenals het gereedschap en de materialen. Bij
gebrek aan een dergelijk lokaal zal de koper aansprakelijk zijn voor verdwijningen,
diefstallen en schade. De koper moet ook instaan voor een voldoende verlichting
van de werf en alle doorgangsplaatsen.
De koper is ten overstaan van derden, en vooral ten overstaan van de buren,
volledig aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van de uitvoering
van de werken, als de verkoper geen enkele fout ten laste kan worden gelegd.
Hij neemt bovendien de verantwoordelijkheid op zich voor de overeenstemming
van de installaties met de veiligheidsregels, rekening houdend met de eisen, de
risico’s en de wetgeving op de bescherming van de arbeiders.
Als de werken worden onderbroken om een reden die losstaat van de wil van de
verkoper, heeft deze laatste recht op een vergoeding die gelijkwaardig is met de
prijs van de arbeidsuren die werden verloren ingevolge deze onderbreking per
arbeider die op de werf tewerkgesteld is tegen het tarief dat geldig is op dat
ogenblik, vermeerderd met de eventuele transport-, reis- of verplaatsingskosten.
Bovendien zal de verkoper worden vrijgesteld van al zijn verplichtingen en zal de
installatie worden beschouwd als zijnde afgewerkt en opgeleverd, als de
onderbreking langer dan 8 dagen duurt.
De verkoper neemt geen van de verplichtingen van de architect of de aannemer,
zoals deze zijn voorzien in de artikels 1787, 1797 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek,
op zich. De verkoper behoudt zich het recht voor te weigeren de werken aan te
vatten of voort te zetten, als de staat van het gebouw in kwestie niet toelaat dat
het personeel, de machines en het materiaal beschut zijn. In dat geval zal de
levertermijn worden verlengd met eenzelfde tijdsspanne, vermeerderd met de tijd
die nodig is voor het opnieuw opstarten van de werf. Alle bijkomende kosten, zoals:
opslag, goederenbehandeling, verzekering, onderhoud, transport, enz… die
voortvloeien uit deze achterstand, zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

IV.II.I Testen.
De testen die in het contract voorzien zijn, worden uitgevoerd op kosten en risico van de
koper.

IV.II.II Oplevering
De inwerkingstelling van de installatie geldt als definitieve oplevering ervan.

V. Verplichtingen van de koper

V.I Voorschot.
Elke bestelling impliceert de storting van een voorschot van 30% van de bestelling,
waarbij het saldo ten laatste wordt betaald bij de levering of de oplevering
V.II Ophaling.
De koper is verplicht zijn bestelling op te halen binnen de afgesproken termijnen.
Als hij zulks niet heeft gedaan 8 dagen na een bij aangetekend schrijven verstuurde
ingebrekestelling, heeft de verkoper het recht om, zonder enige vergoeding,
schadeloosstelling of compensatie van zijnentwege, naar keuze:
» Ofwel de bestelling op te zeggen, zelfs alleen voor de nog niet opgehaalde
hoeveelheden
» Ofwel deze hoeveelheden te verkopen tegen de voorwaarden voor
onmiddellijke levering (dit wordt uitsluitend beoordeeld door de verkoper) of
ze mee te geven als oud ijzer, waarbij het eventuele verschil tussen deze
voorwaarden en de voorwaarden van de bestelling voor rekening is van de
koper en aan de verkoper moet worden betaald bij ontvangst van de
afrekening, die na voltooiing van de verkoop wordt opgestuurd. In al deze
gevallen zijn de in artikel X.2. vermelde sancties van toepassing.
» Als de levering vertraging oploopt door de schuld van de koper of om een andere reden
die losstaat van de verkoper, wordt het materiaal door de verkoper opgeslagen en
behandeld op kosten en risico van de koper.
V.III Herziening van de prijzen.
De prijzen worden berekend op basis van de huidige marktsituatie en er wordt dan
ook rekening gehouden met de kosten van de grondstoffen, buitenlandse valuta’s,
rechten, taksen en andere lasten, evenals met het bedrag van de arbeidskrachten
en de bijbehorende lasten. Elke verhoging van één van deze parameters machtigt
de verkoper van rechtswege om zijn prijzen op proportionele wijze aan te passen
op de dag van de levering, en dit ten laste van de koper en op grond van artikel 57
van de wet van 30.3.1976.

Deze objectieve aanpassing verleent de koper niet het recht om de overeenkomst
te verbreken. De eigendom van de geleverde goederen en installatie wordt door de
koper pas verworven en aan hem overgedragen, na de volledige betaling van de
sommen die verschuldigd zijn op grond van de aankoop, behalve als de
oorspronkelijke prijs met meer dan 30% wordt overschreden.
V.IV Betaling - Interesten.
Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper. Eventuele
schikkingen via wissels vormen geen afwijking van dit principe. Deze bepaling is
verplicht voor elk geval of elke interveniënt.
De facturen leveren van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van
1% per maand vanaf de vervaldag.
De vervallen interesten van de sommen die sinds een jaar verschuldigd zijn, leveren
zelf rente op.
V.V Niet-betaling.
Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal het totaal van de verschuldigde
sommen automatisch en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een
conventionele, forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 125 €. De
koper kan geen klachten inroepen als voorwendsel om de betaling van de facturen
op te schorten, te verminderen of uit te stellen. Wanneer de koper niet betaalt of
de betalingsvoorwaarden niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de
leveringen en de uitvoering van alle andere contracten die van kracht zijn tussen de
partijen, op te schorten. De verkoper zal bovendien het recht hebben om, indien
nodig, alle gedane bestellingen te factureren en alle verschuldigde sommen worden
automatisch en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

VI. Aansprakelijkheid - waarborg-klachten.VI.I Factuur.
Klachten inzake de facturen zijn uitsluitend ontvankelijk als ze schriftelijk worden
gedaan en binnen een termijn van 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur.
VI.II Waarborg voor verborgen gebreken.
VI.II.I Klachten.
Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de
aard en de motivatie van de klacht vermelden.

VI.II.II Waarborg.
De verkoper staat in voor de waarborg van zijn installaties en leveringen,
overeenkomstig de bepalingen van het waarborgcertificaat waarvan de koper de
bepalingen aanvaardt en erkent een exemplaar te hebben ontvangen. Het geleverde
materiaal wordt gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden, ingaand vanaf
de levering. De installatie wordt gewaarborgd gedurende een periode van 12
maanden, ingaand vanaf de oplevering.
Als de montage van de installatie of de inwerkingstelling ervan wordt uitgesteld om
redenen waaraan de verkoper geen schuld heeft, blijft de startdatum van de
waarborg de datum van de oplevering.
VI.III De waarborg is niet van toepassing:
Op gebreken, preventief onderhoud, storingen of schade die rechtstreeks
voortvloeit uit of zich voordoet binnen het kader van één van de hieronder
opgesomde uitsluitingsgevallen, die bij wijze van voorbeeld en op niet-beperkende
wijze worden gegeven:
» Elke nalatigheid door de koper: foutieve aansluiting, foutieve bediening,
gebruik van materialen/ uitrustingen die niet beantwoorden aan de
technische specificaties, aan de handleiding of, meer in het algemeen,
gebrekkig of ondeskundig gebruik;
» » Elke interventie, afstelling, herstelling of verrichting die kan worden
gelijkgesteld met onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op het materiaal
of de uitrustingen door een persoon die niet behoort tot de diensten van de
verkoper;
» » Elke toevoeging, elk gebruik van de technische installatie of van een
aanvullende of bijkomende voorziening van de materialen/uitrustingen dat
niet beantwoordt aan de technische specificaties of waarvoor geen
schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de verkoper werd verkregen;
» Elke gevolg van brand, waterschade, ongevallen, kwaadwilligheid, onweer of
meteorologische gebeurtenis;
» Elke daad van vandalisme;
» Het defect, zelfs als het tijdelijk is, van de fysieke omgeving van de
(elektrische) installaties en vooral het feit dat ze niet beantwoorden aan de
wettelijke voorschriften van de leverancier of de verkoper. Het materiaal dat
moet worden vervangen op grond van de waarborg moet in zijn
oorspronkelijke staat aan de verkoper worden bezorgd. Het niet naleven van
deze verplichting geeft aanleiding tot de facturatie van de ter vervanging
geleverde elementen.

VI.IV Voorwaarden van de waarborg.
Hij kan in geen geval aansprakelijk zijn voor schade waarvan de oorzaak en de
omvang niet konden worden voorzien bij de afsluiting van het contract. De verkoper
is gemachtigd om elke interventie tijdens de waarborgperiode te weigeren, als de
koper niet al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Alle interventies van de
verkoper zijn middelverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. De koper wordt
geacht over alle noodzakelijke technische kennis te beschikken om het goede
verloop van de verrichtingen te controleren en te beoordelen of het materiaal en
de installaties beantwoorden aan de behoeften van zijn bedrijf. De verkoper kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de diensten niet beantwoorden
aan deze behoeften.

VII. Risico’s - Eigendom
VII.I Overdracht van de risico’s.
Alle risico’s met betrekking tot de bestelling gaan automatisch volledig over op de
koper vanaf de levering of de opslag in de lokalen van de koper.
VII.II Eigendomsoverdracht.
In uitdrukkelijke afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk
Wetboek, is de eigendom van de geleverde goederen en installaties pas verworven
door en overgedragen aan de koper na de volledige betaling van de sommen die
verschuldigd zijn op grond van de koop

VIII. Verzekeringsdekking voor risico’s van diefstal, brand en ongevallen
» De koper verklaart de gebouwen waarin de verkoper en zijn personeel hun
prestaties moeten verrichten, evenals de inhoud ervan, te hebben laten
verzekeren tegen alle risico’s van diefstal, brand en alle soorten ongevallen.
» Deze verzekering is absoluut noodzakelijk en moet voldoende zijn om de
verkoper volledig schadeloos te stellen voor de eventuele schade die hij lijdt
bij een schadegeval.
» De koper stelt de verkoper vrij van elke aansprakelijkheid en verbindt zich
ertoe geen verhaal uit te oefenen tegen de verkoper om welke reden ook.
Hij verbindt zich ertoe om diezelfde verbintenis vanwege zijn verzekeraars
ten overstaan van de verkoper te laten opnemen in zijn
verzekeringscontracten.
» In uitdrukkelijke afwijking van de bepalingen van artikel 1168 van het
Burgerlijk Wetboek, is het risico van de zaak uitsluitend voor rekening van
Versie 2, 25 juli 2019 9
de koper. Als de zaak op welke manier ook teniet gaat of verdwijnt vóór de

aanvaarding, is het verlies hiervan voor rekening van de koper, zowel inzake
materiaal als inzake arbeid.

IX. Industriële eigendom - auteursrecht.
IX.I Plannen en documenten.
De technische gegevens, gewichten, afmetingen, inhouden, rendementen, prijzen
en andere vermeldingen in de catalogi, folders, omzendbrieven, reclameadvertenties, afdrukken en prijslijsten van de verkoper of zijn leveranciers, geven
slechts ruwe schattingen die hem op geen enkele wijze verbinden, tenzij het
contract er uitdrukkelijk naar verwijst; deze vermeldingen moeten wijken voor de
vermeldingen in de bestekken.
IX.II Industriële en intellectuele eigendom.
Alle documentatie die aan de koper wordt meegedeeld, zoals de plannen,
bestekken, afdrukken, dossiers, enz. blijven de exclusieve eigendom van de
verkoper, zelfs als de koper de kosten ervan volledig of gedeeltelijk heeft betaald.
Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper mag deze
documentatie niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, op welke wijze
ook, noch volledig noch gedeeltelijk, en mag ze niet worden overgemaakt of meegedeeld aan derden, ongeacht wie, ook niet na de volledige uitvoering van de
overeenkomst.
X. Overmacht - ontbinding - onvoorzienbaarheid.
X.I Overmacht.
Omstandigheden zoals staking, brand, machinebreuk, achterstand van leveranciers,
interne-organisatieproblemen in het bedrijf, overheidsreglementeringen,
gedwongen sluiting van de fabrieken, lock-out, oproer, onvoldoende brandstoffen
of grondstoffen, langdurige transport onderbreking, evenals alles wat de productie
of het verkeer van de goederen verhindert of belemmert, kunnen bij wijze van
voorbeeld en op niet-beperkende wijze worden beschouwd als hypotheses van
overmacht, wanneer ze de levering vertragen of bemoeilijken.
De verkoper moet noch de onvoorzienbaarheid, noch de onweerstaanbaarheid
van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract
aantonen.
De verkoper moet de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van het voorvallen
van de storende gebeurtenis.
In dat geval kan elk van de partijen het contract opschorten, als de uitvoering ervan
nog nuttig kan zijn, of als dit niet het geval is, ontbinden zonder schadeloosstelling.
Het contract zal in ieder geval worden opgeschort en niet ontbonden als de levering

een achterstand heeft van minder dan 6 maanden.

X.II Uitdrukkelijk ontbindend beding.
De verkoper behoudt zich het recht voor het contract zonder ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen en/of elk bedrag dat nog verschuldigd is door de koper
onmiddellijk op te eisen en/of de teruggave te eisen van de geleverde maar nog
niet betaalde goederen, die zijn eigendom zijn, dit alles onverminderd zijn recht op
een schadeloosstelling van de kosten, met name overeenkomstig artikel V.5. in de
volgende gevallen:
» Wanneer de koper failliet wordt verklaard, in vereffening is, een
gerechtelijk akkoord aanvraagt of wanneer beslag werd gelegd op al zijn
goederen of een gedeelte ervan;
» Wanneer de koper overlijdt of onder voogdij wordt geplaatst;
» Wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, een factuur of een
gedeelte ervan niet betaalt, ondanks een bij aangetekend schrijven
verstuurde kennisgeving die gedurende 5 dagen zonder gevolg is gebleven;
» Wanneer de koper zijn activiteiten of een groot gedeelte ervan stopzet of
overdraagt;
» In geval van ontbinding (of beëindiging zoals met name bedoeld is in artikel
V.2) ten nadele van de koper, zal voor elk contract, bovenop de normaal
verschuldigde sommen in het kader van de uitvoering van het contract, en
met name het in artikel V.1. bedoelde voorschot (zelfs als het niet werd
gevorderd), een niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
zijn die gelijk is aan 35 % van het bedrag van het ontbonden of beëindigde
contract;
» Bovendien worden de reeds door de koper gestorte sommen definitief
eigendom van de verkoper bij wijze van schadevergoeding, en dit
onverminderd de sommen die verschuldigd zijn voor reeds gedane
leveringen.
X.III Onvoorzienbaarheid.
Wanneer er zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen die niet kunnen
worden toegeschreven aan één van de medecontractanten en die leiden tot een
belangrijke wijziging van een essentiële verplichting van het contract, heeft de
medecontractant die het slachtoffer is van deze wijziging het recht een aanpassing
van zijn verplichtingen te vragen, overeenkomstig de besparing van het contract en
dit behoudens uitdrukkelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden.

XI. Diversen.
XI.I Van toepassing zijnde wet.
Alle verkopen, ook internationale, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch
recht.
XI.II Geschillen.
Elke betwisting inzake de interpretatie van onderhavig contract, de technische
toepassing ervan en kwesties van aansprakelijkheid worden door arbitrage beslist,
overeenkomstig artikel 1676 s.q. van het Gerechtelijk Wetboek.
De aangeduide scheidsrechter of scheidsrechters zullen een uitspraak doen als
bemiddelaars, vrijgesteld van alle procedurevormen zonder enig verhaal, waarbij elke
partij zich ertoe verbindt de beslissing uit te voeren zonder ze te betwisten.
In alle andere gevallen, en met name voor vorderingen tot betaling van de aan de
verkoper verschuldigde sommen, wordt de bevoegdheid uitdrukkelijk toegekend aan
de bevoegde rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper.
De verkoper behoudt zich echter het recht voor de koper eventueel te dagvaarden
voor de rechtbanken van zijn vestigingsplaats of woonplaats.
In geval van een expertise zal een beroep worden gedaan op een expert die aan de
rechtbank wordt voorgesteld door de Koninklijke Belgische Unie van Koude en
Airconditioning, op grond van zijn technische deskundigheid.
XI.III Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van onderhavige algemene
voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van de voorwaarden.